Tall de Disc, tall de fil i Talladora de paviment amb disc

Els diferents sistemes de tall els realitzem mitjançant equips elèctrics-hidràulics utilitzant FIL o DISC DE DIAMANT depenent de les característiques de cada obra.

Talls en murs i forjats

Realitzem talls tant en murs com en forjats de formigó armat.

Talls de fins a 700mm de gruix

Mitjançant el disc de diamant podem arribar a tallar murs de fins a 700mm de gruix i amb fil de diamant no tenim límit de gruix.

Obertures amidaments

El tall en formigó armat ofereix la possibilitat de crear obertures de diferents amidaments per tal de poder comunicar naus, edificis (pàrkings pas vianants , camions carros elevadors etc…).

Talladora autopropulsada

Disposem també de Talladores de juntes autopropulsada ( diesel, gasolina i elèctrica) amb disc de diamant, per tal de tallar en solera i fins una profunditat de 350mm.

Galeria d’imatges